TÀI LIỆU THIẾT BỊ Keli – MỸ 

 1. Tài Liệu Cảm Biền Lực SQB_A  (Datasheet Loadcells SQB_A_500kg_10t)
 2. Tài Liệu Cảm Biến Lực PST_50kg_5 tấn (Datasheet_Loadcells PST_50kg _5t)
 3. Tài Liệt Cảm Biến Lực QS_A_30_40 tấn ( Datasheet_Loadcells_QS_A_30_40t)
 4. Tài Liệu Cảm Biến Lực QS-D 30-40 Tấn ( Datasheet_Loadcells_QS_D_30_40t)
 5. Tài Liệu Cảm Biến lực QSD_50_Tấn (Datasheet_Loadcells_QSD_50t)
 6. Tài Liệu Đầu Cân D2008_FA _Keli (Manual Indicator_D2008_FA_Keli)

TÀI LIỆU THIẾT BỊ METTLER TOLEDO

 1. Tài Liệu Cân Đếm Sản Phẩm ICS 241 ( Manual_ICS241_Mettler_toledo)
 2. Tài Liệu Bộ Chỉ Thị IND 246 ( Manual_IND_246_Mettler_Toledo)
 3. Tài Liệu Bộ Chỉ Thị IND 231_236 (Manual IND 231_236_Mettler_Toledo)
 4. Tài Liệu Bộ Chỉ Thị IND_320( Manual_IND_320_Mettler_Toledo)
 5. Tài Liệu Bộ Chỉ Thị IND_780(Manual_IND_780_Mettler_Toledo)
 6. Tài Liệu Bộ Chỉ Thị IND_570(Manual_IND_570_Mettler_Toledo)
 7. Tài Liệu Bộ Chỉ Thị 8142_Pro( Manual_8142_Pro_Mettler_Toledo)

TÀI LIỆU CÂN PHÂN TÍCH –  CÂN KỸ THUẬT 

 1. Cân phân tích tích – MC 6100 của AND ( manual_AND_MC_6100)